20 Beat Rhythms:

*B*-S*O-**S-O**-**O-OB*-OS*-***-*B*-S*O-**S-O**-XX*-X*X-X*X-*X*-XX*-X*X-X*X-*X*    First recommended on Monday, November 13, 2017 12:47:57 AM anonymously

00-10-00-00-01-10-00-00-00-11-00-00-01-11-00-00-01-11-10-00    First recommended on Wednesday, March 9, 2016 8:25:46 PM by David Luebbert

0110-0111-0000-0000-0110-0111-0100-0000-0110-0111-0001-0000-0110-0111-0000-0100-0110-0111-0000-0001    First recommended on Wednesday, November 4, 2020 11:55:04 AM by David Luebbert

0110-0111-0000-0000-0110-0111-1000-0000-0110-0111-0010-0000-0110-0111-0000-1000-0110-0111-0000-0010    First recommended on Wednesday, November 4, 2020 11:52:34 AM by David Luebbert

0110-0111-0000-0000-0110-0111-1000-0000-0110-0111-0010-0000-0110-0111-1000-1000-0110-0111-1000-0010    First recommended on Wednesday, November 4, 2020 11:49:27 AM by David Luebbert

BO-S*O*B-OSB-O*O*B-SOS-BO-S*O*B-OSB-O*O*B-SOS-*O-***B*-OOO-***B*-*OS-*O-***B*-OOO-***B*-*OS
*O-***B*-OOO-***B*-*OS-00-00000-000-00000-000-00-00000-000-00000-000-00-00000-000-00000-000
    
First recommended on Saturday, March 3, 2018 12:34:35 AM by David Luebbert