18 Beat Rhythms:

****-***O-****-**GO-****-*OGO-****-GOGO-***O-GOGO-**GO-GOGO-*OGO-GOGO-GOGO-GOGO-G**-****    First recommended on Tuesday, April 12, 2016 12:11:22 PM by David Luebbert

0000-0001-0000-0001-1000-0001-1100-0001-1110-0001-1111-0001-1111-1001-1111-1101-1111-1111    First recommended on Tuesday, April 12, 2016 12:02:00 PM by David Luebbert

0000-0001-0000-0011-0000-0111-0000-1111-0001-1111-0011-1111-0111-1111-1111-1111-1000-0000    First recommended on Tuesday, April 12, 2016 12:05:56 PM by David Luebbert

0000-0100-0000-0110-0000-0111-0000-0111-1000-0111-1100-0111-1110-0111-1111-0111-1111-1000    First recommended on Tuesday, April 12, 2016 11:48:49 AM by David Luebbert

1000-0000-0100-0000-0010-0000-0001-0000-0000-1000-0000-0100-0000-0010-0000-0001-0000-0000    First recommended on Monday, September 2, 2019 10:35:49 PM by David Luebbert

101-010-101-101-010-101-100-010-001-100-010-001-101-010-101-100-010-001    First recommended on Friday, November 22, 2019 8:38:08 PM anonymously

1010-1001-0101-0000-1010-1001-0101-000-0011-1011-1000-0011-1011-1100-0011-1011-1101-0110    First recommended on Friday, November 27, 2020 11:06:37 AM anonymously

1100-0000-0110-0000-0011-0000-0001-1000-0000-1100-0000-0110-0000-0011-0000-0001-1000-0000    First recommended on Monday, September 2, 2019 10:48:19 AM by David Luebbert

1110-0000-0111-0000-0011-1000-0001-1100-0000-1110-0000-0111-0000-0011-1000-0001-1100-0000    First recommended on Monday, September 2, 2019 10:54:59 AM by David Luebbert

1111-0000-0111-1000-0011-1100-0001-1110-0000-1111-0000-0111-1000-0011-1100-0001-1110-0000    First recommended on Monday, September 2, 2019 10:57:14 AM by David Luebbert

1111-1000-0111-1100-0011-1110-0001-1111-0000-1111-1000-0111-1100-0011-1110-0001-1111-0000    First recommended on Monday, September 2, 2019 11:00:47 AM by David Luebbert

1111-1100-0111-1110-0011-1111-0001-1111-1000-1111-1100-0111-1110-0011-1111-0001-1111-1000    First recommended on Monday, September 2, 2019 11:02:34 AM by David Luebbert

1111-1110-0111-1111-0011-1111-1001-1111-1100-1111-1110-0111-1111-0011-1111-1001-1111-1100    First recommended on Monday, September 2, 2019 11:12:04 AM by David Luebbert

1111-1111-0111-1111-1011-1111-1101-1111-1110-1111-1111-0111-1111-1011-1111-1101-1111-1110    First recommended on Monday, September 2, 2019 11:15:19 AM by David Luebbert

g*-gd-pt-g*-gd-pt-g*-gd-pt-g*-gd-pt-pd-*d-gt-pd-*d-gt
*X-**-X*-*X-**-X*-*X-**-X*-*X-**-X*-*X-**-X*-*X-**-X*
    
First recommended on Wednesday, March 28, 2018 5:34:41 PM by David Luebbert